יעוץ
משפטי
   
     
חיפוש באתר
לסיוע ראשוני ללא התחייבות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הודעה:

פנה אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל יעוץ משפטי ראשוני חינם, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

משרד עורכי דין דורה כהן ויצמן

חייג : 1-800-800-891

 

מאמרים אחרונים
קישורים
 

ביטול הליכי הוצאה לפועל – אימתי?

ביטול הליכי הוצאה לפועלהאם במצב דברים זה קיימת לו אפשרות לביטול ההליך האמור? האם במקרים אחרים ובנסיבות אחרות תעמוד בפני החייב אפשרות ביטולם של ההליכים?

במאמר זה נבחן  את הנסיבות שבהן ניתן לבטל הליכים שננקטים בלשכת הוצאה לפועל ונראה כיצד
ואיך מגישים בקשה לביצוע ביטול הליכים כאמור. 

ביטול הליכים - בקשת נושה

סעיף 8(ג) לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לכל נושה לחזור בו מהליכים שפתח בהם כלפי החייב בהוצאה לפועל. הדבר נובע מהתפיסה כי הנושה הם אדון ההליכים בהוצאה לפועל ומכך במקום בו הוא אינו מעוניין בהמשך ביצועו של הליך פלוני הוא רשאי לבטלו.

ביטול הליכים – בקשתו של חייב

על אף האמור במרבית הפעמיים, נושה, לא יהיה מעוניין להגיש בקשה לביטול הליך שמתבצע כלפי החייב לו כספים. להיפך, בדרך כלל הנושה הוא המתנגד המוביל לבקשות ביטול של הליכים כאמור שכן אותם הליכים משרתים אותו. על כן, חוק ההוצאה לפועל והתקנות לפיו קבעו מצבים שבהם, ניתן יהיה לבטל הליך הוצל"פ גם לבקשתו של חייב.

אלה הליכים בהוצאה לפועל ניתנים לביטול לבקשתו של החייב?

כל הליך, חשוף לביטול לבקשתו של החייב במידה ותנאים מסוימים מתקיימים. בין היתר ניתן לבטל, עיקולים, צווי מאסר וצווים לעיכוב יציאה מהארץ.

האם ניתן לבטל הליכים שננקטו כלפי חייב במקום בו פסק הדין שנפסק כנגדו שונה או בוטל?

במקום בו חובו של החייב נובע מפסק דין חלוט, ופסק דין זה בוטל או שונה רשאי אותו החייב להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל והאחרון רשאי לקבוע כי בעקבות ביטול פסק הדין יוחזר המצב לקדמותו טרם מתן פסק הדין. החזרת המצב לקדמותו משמעותה הפסקת ההליכים שננקטו כנגד החייב למימושו של פסק הדין.

כיצד בנסיבות אחרות ניתן להביא לביטולו של הליך הננקט כנגד החייב?

סעיף 16(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע כדלהלן: "ביקש החייב להשהות הליך או להימנע ממנו, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות כמבוקש". במסגרת סעיף זה יכול החייב, באמצעות בקשה מנומקת הנתמכת בתצהיר המוגשת לראש ההוצאה לפועל לבטל או להשהות הליך המתבצע כלפיו בהוצאה לפועל. יש לציין כי במסגרת הדיון בבקשת הביטול כאמור יאפשר ראש ההוצאה לפועל לנושים השונים
לטעון כנגד הבקשה (ראה גם ע"א 6452/01).

הכרעתו של ראש ההוצאה לפועל בבקשה תהא מושתתת על מאזן הנוחות, קרי בחינת הנזק שיגרם למבקש במידה ובקשתו תדחה ובמקרנו הביטול ידחה אל מול בחינת הנזק שיגרם לצד שאינו מבקש במידה והבקשה תאושר.

מהי תקנה 27 לתקנות ההוצאה לפועל וכיצד חייב יכול להשתמש בה לצורך ביטול הליך הננקט כלפיו?

תקנה 27 לתקנות ההוצאה לפועל מאפשרת לראש ההוצאה לפועל לבטל החלטה שניתנה בהוצאה לפועל, למבקש הרואה עצמו נפגע ממנה וזוהי לשונה:

"ראש ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה שהוגשה לו, לבטל או לשנות החלטה או צו שניתנו בלא שמי שרואה עצמו נפגע טען בפניו בכתב או בעל פה"

תקנה 27(ב) מוסיפה וקובעת את האופן והעיתוי של בקשת ביטול כאמור: "בקשת ביטול או שינוי תוגש בכתב לראש ההוצאה לפועל תוך שבעה ימים מהיום שבו נודע על מתן ההחלטה או הצו למי שרואה עצמו נפגע כאמור".

אם נפרש את התקנה נגיע לידי המסקנה כי ראש ההוצאה לפועל הוא בר סמכא לביטול כל החלטה שניתנה במסגרת הליכי הוצאה לפועל, וזאת אף ללא מתן זכות טיעון לצד שנפגע מאותו הביטול.

סמכות זו על פניה נראית רחבה מדי, ואכן בתי המשפט הגבילו אותה למקום בו ניתנה אפשרות לצד הנפגע מהביטול לטעון כנגדו בפני ראש ההוצאה לפועל (רע"א 2302/06). עם זאת, בתי המשפט הכריעו כי ראש ההוצאה לפועל ככל רשות מנהלית, רשאי לשנות החלטתו, במקום בו שיקוליו בשינוי ההחלטה הם לגופו של עניין (ראה גם בר"ע 1975/08).

ביטול החלטה בהוצאה לפועל הינו אפשרי, וישנם מספר הוראות חוק הדנות בעניין. במקום בו אתם מעוניינים לבטל פעולה או הליך שננקטים כלפיכם בהוצאה לפועל יש להגיש בקשה מנומקת לראש לשכת הוצאה לפועל והוא רשאי בנסיבות ובתנאים מסוימים להיענות לאותה הבקשה. מומלץ, כי טרום הגשת הבקשה ובמהלכה תתייעצו בעו"ד מתחום ההוצאה לפעולה להשגת מטרותיכם באופן האופטימאלי.