יעוץ
משפטי
   
     
חיפוש באתר
לסיוע ראשוני ללא התחייבות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הודעה:

פנה אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל יעוץ משפטי ראשוני חינם, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

משרד עורכי דין דורה כהן ויצמן

חייג : 1-800-800-891

 

מאמרים אחרונים
קישורים
 

כינוס נכסים ומכירתם במכרז הוצאה לפועל

מהו הליך כינוס נכסים?

המונח "כינוס נכסים" מוכר לציבור הרחב בהקשר איסוף וליקוט כלל נכסיו של החייב, לטובת פירעון חובותיו. כאן המקום להבהיר, כי בשונה מהאמור בתקנות סדר הדין האזרחי, כינוס נכסים בהוצאה לפועל הינו על נכס מסוים בלבד ולא על כלל נכסיי החייב. מטרת ההליך, בסופו של דבר, הנה למכור את הנכסים במסגרת מכרז הוצאה לפועל ולפרוע את החוב באמצעות כספי המכירה.

סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967 קובע את סמכותו של ראש ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב, אם ראה צורך בכך לשם ביצוע פסק הדין. יודגש, כי שיקול הדעת המסור לראש ההוצאה לפועל בהקשר זה, הינו נרחב והוא רשאי להורות על מינוי כונס נכסים למען התועלת ולשם ביצוע יעיל ומהיר של פסק הדין.

לסיוע משפטי מיידי בהליך הוצל"פ, לחץ כאן: יעוץ משפטי

בקשה למינוי כונס נכסים תוגש ע"י הזוכה ותכלול את תיאור הנכס המבוקש לכינוס, מקום הימצאו והסכמה בכתב של המועמד למינוי ככונס נכסים. למעט מקרים מיוחדים, בהם נמצאו טעמים מיוחדים לכך, לא ימונה הזוכה לכונס נכסים. לעומת זאת, אין מניעה למינוי עורך דינו של הזוכה.

תנאים מוקדמים להליך כינוס נכסים ומכירתם במכרז הוצל"פ

בהתאם לתקנות ההוצאה לפועל תש"ם-1979, עוד בטרם החל תפקידו של כונס הנכסים, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות, כי זה האחרון ייתן ערובה להנחת דעתו. ערובה שכזו מטרתה הבטחת אחריותו במילוי תפקידו.

בהתאמה רשאי הזוכה לבקש, כי הערובה תובטח ע"י החוב הפסוק. בהתקיים התנאים המוקדמים מכרז הוצאה לפועל - כינוס נכסים ומכירתםכאמור, ימונה כונס הנכסים והודעה על כך תישלח לכונס הנכסים הרשמי, לזוכה ולחייב. מקום בו מדובר בנכס בר רישום, תימסר ההודעה למנהל הרישום וההערה על המינוי תירשם בפנקס.

חוק ההוצאה לפועל קובע, כי סמכויותיו של כונס הנכסים כוללות ניהול העסק, מכירתו, מימושו וכל פעולה עליה יורה ראש ההוצאה לפועל. תפקידו של כונס הנכסים חולש על כל היבטיו של הנכס וכולל דיווח אמין ומדויק לראש ההוצאה לפועל. במקביל, חייב כונס נכסים אשר קיבל כספים במהלך מילוי תפקידו להפקידם בחשבון נפרד, כל עוד לא הועברו לידיי המוציא לפועל. עו"ד לעומת זאת, רשאי להחזיקם בחשבון פקדונות בבנק.

מעל ומעבר לכל, חלה על כונס הנכסים אחריות לביצוע חובותיו ע"פ חוק. מקום בו חרג הכונס מסמכויותיו ולא מילא את חובותיו, כך שהלכה למעשה גרם לנזק, רשאי ראש ההוצאה לפועל במסגרת סמכותו השיפוטית להיפרע מן הכונס.  חשוב לציין, כי במקרה זה גובה החיוב בגין הנזק שנגרם אינו מוגבל בתקרה כל שהיא וכן ניתן כמובן לחלט את הערובה שהופקדה. עוד נדגיש, כי בדיון בהליכי חיוב של כונס נכסים, ינהג ראש ההוצאה לפועל כאילו היה בית משפט, כאשר על הכונס לספק הצדק סביר להתנהגותו.

מן העבר השני, נדרשים החייב והזוכה שלא לעשות דבר שיש בו כדי להפריע לכונס הנכסים במילוי תפקידו. כך למשל, על החייב להעביר לכונס על פי דרישתו, כל מסמך וידיעה שיש להם קשר לנכס.
לעניין זכויות צד ג' בנכס, נבהיר בקצרה, כי מקום בו טוען צד ג' לזכויות בנכס המוחזק אצל כונס נכסים, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות לכונס כיצד לנהוג.

מכירת מטלטלין במסגרת מכרז הוצאה לפועל

ראש ההוצאה לפועל מפקיד בידיי "ועדת מכירות" את ניהול המכרז ומאציל לה מסמכויותיו. הליכי המכירה מתחילים 14 ימים לפחות מיום שהוצאו המטלטלין מידיי החייב, בתנאי שלא פרע את חובו במהלך תקופה זו.

בדרך כלל, מתבצעת המכירה ע"י קיומו של "מכרז סמוי", המאפשר הגשת הצעות במעטפות סגורות וחתומות, זאת מבלי שהמציעים יודעים מהו גובה ההצעות המתחרות. טרם המכרז, מתבצעת שומה מקצועית של המטלטלין על מנת להעריך את שווים. ההצעה הגבוהה ביותר מזכה את מציעה בזכייה במכרז ובלבד שהיא אינה נופלת מגובה השומה.

נבהיר, כי ראש ההוצאה לפועל רשאי אף להורות על מכירה בדרך אחרת – מכירה פומבית. גם במקרה זה על ההצעה הזוכה, הגבוהה ביותר, לעמוד בדרישות השומה.

מכירת מקרקעין במסגרת מכרז הוצאה לפועל

תנאי ראשוני למכירת מקרקעין מעוקלים הוא, כי החייב לא שילם את חובו בחלוף 30 יום לפחות מהיום בו נרשם העיקול כאמור. בדומה למכירת מטלטלין, טרם ביצוע המכירה בפועל, נערכת שומה לקביעת שוויו של הנכס. לאחר מכן, מתבצעת המכירה בשני שלבים:

בשלב הראשון מגישים המציעים את הצעותיהם בכתב ומצרפים להן ערבון שווה ערך ל10% לפחות מגובה הצעתם. יודגש, כי בעל משכנתא או הזוכה פטורים מערבון.

בשלב השני נערכת מכירה פומבית אשר תוצאותיה נמסרות לראש ההוצאה לפועל המכריז על הזוכה. לאחר תשלום יתרת המחיר ע"י הקונה, נמסר לידיו אישור מכירה המשמש אסמכתא להעברת הנכס לבעלותו- רישום בפנקסי המקרקעין. הליך זה יכול שיתבצע ע"י כונס נכסים.

למען שלמות התמונה נציין, כי בכל הקשור למכירת מטלטלין  ומקרקעין, מציין החוק הגנות כגון – הגנת בית מגורים, הגנת חייב חקלאי, ביטול עיקול וביטול אישור מכירה. כך שהלכה למעשה, ניתן לתקוף את הפעולה בשלביה השונים של המכירה. הווה אומר- יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום על מנת לבחון את האפשרויות העומדות לזוכה מחד ולחייב מאידך.

לחץ לפנייה מיידית וקבלת יעוץ משפטי ראשוני חינם, ללא כל התחייבות מצידך: יעוץ משפטי